Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona Środowiska

Szczegóły informacji

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Informacja ogłoszona dnia 2017-04-11 14:26:30 przez wieslaw kopec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
Wymagane dokumenty i miejsce składania:
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
 1. Zaświadczenie / oświadczenie* o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych z pojazdów   asenizacyjnych przez eksploatatora stacji zlewnej.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawny do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z kserokopią  dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa.
 5. Kopia umowy na korzystanie z  myjni pojazdów asenizacyjnych / dokumentu potwierdzającego posiadanie  myjni* (oryginał do wglądu).
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności: 53,50 zł; 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa / prokury).
 7. Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.
Pouczenie:
Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki
i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko
Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2142 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości - 107,00 zł.
Opłaty dokonuje się na rachunek Gminy Nowe Miasteczko o numerze: 84 96730007 0010 0113 9595 0022.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.
Sposób odwołania:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
Zezwolenie udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat
Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 322)
 • Uchwała Nr LVI/334/2023 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesław Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Chomicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-11 14:25:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
wieslaw kopec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-11 14:26:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
wieslaw kopec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22 11:18:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
872 raz(y)