ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-04-04 14:18:35 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Miasteczko prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Miasteczko  prowadzony jest przez sekretarza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko, tel.(68) 3888 154.
 
II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 
III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 1282 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Nowym Miasteczku - 84 96730007 0010 0113 9595 0022.
 
IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
GMINA NOWE MIASTECZKO –  KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: I
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
Nr kolej-ny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych  zmian
Pełna i skrócona  nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności  instytucji kultury
Siedziba
 i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu  instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym  organizator wspólnie  prowadzi  instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
01.04.2015.
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
Edukacja i wychowanie przez sztukę
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką i sportem.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno – sportowych
Gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Nowe Miasteczko ul. Kościuszki2
67-124 Nowe Miasteczko
Organizator: Gmina Nowe Miasteczko
 
Akt o utworzeniu:
 
Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko  z dnia 5 listopada 2014r.  w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
PKD 9004Z nadany dnia 09.04.2015
REGON: 361218765
NIP: 9252103106
 
Joanna Świtoń
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Nowe Miasteczko – I KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Dział II – Organizacja   instytucji kultury:
 
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania  czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres  ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji  kultury i ich  cyfrowe  identyfikatory nadane w systemie  informacji statycznej
Uwagi
Imię i nazwisko  pełnomocnika organizatora  dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
08.04.2015
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 roku.
Dyrektor: Grzegorz Zwarycz
 
-----------
 
------------
 
-------
Joanna Switoń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Nowe Miasteczko  – I KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: I
Dział III –  Mienie instytucji kultury:
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu  do rejestru  rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji  kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
1
10.02.2016 r.
Bilans sporządzony na dzień 10.02.2016 r. złożony 10.02.2016 r.
bez obciążeń
-------
Justyna Majczak
 
2
30.03.2017 r.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. złożony 30.03.2017 r.
bez obciążeń
-------
Joanna Świtoń
 
3
22.03.2018 r.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. złożony 22.03.2018 r.
bez obciążeń
------
Joanna Świtoń
 
4
29.03.2019 r.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. złożony 29.03.2019 r.
bez obciążeń
------
Justyna Majczak
 
5
30.03.2020 r.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. złożony 30.03.2020 r.
bez obciążeń
-------
Justyna Majczak
 
6
19.03.2021 r.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. złożony 19.03.2021 r.
bez obciążeń
-------
Justyna Majczak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Nowe Miasteczko – I KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: I
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja   instytucji kultury:
 
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6