ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-04-04 14:18:35 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Miasteczko prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Miasteczko  prowadzony jest przez sekretarza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko, tel.(68) 3888 154.
 
II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 
III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 1282 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Nowym Miasteczku - 84 96730007 0010 0113 9595 0022.
 
IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Nr wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury Skrócona nazwa instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora instytucji kultury Podmiot z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Akt o utworzeniu instytucji kultury Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1/2015 01.04.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku GOK Nowe Miasteczko ul. Kościuszki 2 Gmina Nowe Miasteczko   Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku    Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i  adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
01.04.2015. 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
Edukacja i wychowanie przez sztukę
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką i sportem.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno – sportowych
Gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Nowe Miasteczko ul. Kościuszki2
67-124 Nowe Miasteczko
Organizator: Gmina Nowe Miasteczko
 
Akt o utworzeniu:
 
Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko  z dnia 5 listopada 2014r.  w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
PKD 9004Z nadany dnia 09.04.2015
Wpisu dokonano z aktualną datą z uwagi na brak takiej konieczności przy zapisach w rejestrze Urzędu Gminy.
Joanna Świtoń
 
 
Dział II – organizacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
7
8
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imiona i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
08.04.2015 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 roku.
Dyrektor: Grzegorz Zwarycz
Brak
 
 
 
 
 
Dział III – Mienie instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
« powrót do poprzedniej strony